Biely kódex

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA LYŽIARSKEJ TRATI

 1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM – Každý užívateľ lyžiarskej trate, každý lyžiar a/alebo snowboardista (ďalej v tomto texte len lyžiar) je povinný správať sa ohľaduplne tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.
 2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY – Každý lyžiar musí mať prehľad trate pred sebou. Každý lyžiar musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.
 3. VOĽBA SMERU JAZDY – Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer, rýchlosť a spôsob jazdy.
 4. PREDBIEHANIE – Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ – Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil zdravie, život a majetok seba ani iných.
 6. ZASTAVENIE A STÁTIE – Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar ktorý spadol je povinný  miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 7. VÝSTUP A ZOSTUP – Osoba ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati musí použiť okraj lyžiarskej trate.
 8. REŠPEKTOVANIE OZNAČENIA A POKYNOV – Každý lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
 9. POSKYTNUTIE POMOCI – Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný podľa svojich možností a schopností poskytnúť prvú pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo Horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe (lyžiarska služba, orgán verejnej správy),  zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo Horskou záchrannou službou.
 10. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE – Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.
 11. OSOBITNÁ BEZPEČNOSŤ – Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
 12. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI – Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.
 13. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE –  Počas prevádzkovej doby môže vstupovať na lyžiarsku trať osoba iná než lyžiar a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred otvorením a po ukončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate.
 14. ORGANIZOVANÁ ČINNOSŤ (VYÚČBA LYŽOVANIA/SNOWBOARDINGU) – právnická a/alebo fyzická osoba, ktorá organizuje činnosť výučby na lyžiarskej trati môže túto činnosť vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa strediska a je povinná zabezpečiť aby osoba mladšia ako pätnásť rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
 15. REKLAMNÉ A PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY NA ZJAZDOVKÁCH – Je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa strediska využívať lyžiarske trate, lyžiarske trasy a dojazdové lyžiarske plochy na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné). Bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení platí zákaz výkonu podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti

Každý návštevník strediska je povinný oboznámiť sa s týmito zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať a/alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.

Prevádzkovateľ strediska si vyhradzuje právo v prípade porušenia ktorejkoľvek zo zásad a  pokynov uvedených v Bielom kódexe a všeobecných pokynov prevádzkovateľa aj bez  predchádzajúceho upozornenia zamedziť  osobe porušujúcej tieto zásady a pokyny vstup na lyžiarske trate,  a zároveň zamedziť mu využívanie služieb horských dopravných zariadení v príslušný deň formou zablokovania lyžiarskeho lístka.