Zelený kódex

Nové značenie tratí!


V prípade úrazu kontaktuj pomoc a svoju polohu označ pomocou farebne označených tabuliek s označením písmena a čísla.

10 pravidiel bikeparku

Zakúpením lístku do bikeparku sa návštevník zaväzuje dodržiavať Zelený kódex, a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko.
Odporúčame Vám poistenie Alpenverein.

aplikáciou HZS  jednoducho a efektívne komunikujete so záchranou službou a privoláte pomoc na dané miesto, kde sa nachádzate.

1. Vstup do bikeparku

Pred vstupom na trať je biker povinný vizuálne sa oboznámiť s traťou, s prekážkami a so zmenami na tratiach, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli.

2. Bezpečnosť výstroje

Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.
Biker môže používať výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku.

3. Voľba smeru jazdy

Trate sú jednosmerné určené len na zjazd s povinnosťou dodržiavania smeru jazdy. Ak musíte zastaviť, urobte tak na bezpečnom mieste, nezastavujte uprostred cesty.

4. Dodržiavanie označenia

Biker musí dodržiavať označenie na trati a dávať si pozor na úsekoch križujúcich sa viacerých tratí. Trate sú počas celej sezóny upravované. Zvýšte opatrnosť na označenom úseku trate, na ktorej sa pracuje.

5. Zákaz predbiehania

Na všetkých tratiach je zakázané predbiehanie.

6. Ohľaduplnosť k iným osobám

Biker ako účastník trate v bikeparku musí jazdiť tak, aby neohrozil život, zdravie sebe alebo inému. A tak isto nespôsobil škodu na majetku. Je potrebné dodržiavať dostatočný odstup, rýchlosť prispôsobiť svojim schopnostiam, stavu trate a jednotlivým prekážkam.

7. Zákaz peších turistov

Pešia premávka je na tratiach zakázaná. Citlivé miesta sú označené, no ak si všimnete, že niekto toto pravidlo porušuje, informujte ho o tom skôr, než dôjde ku kolízii.

8. Poskytnutie pomoci

Ak uvidíte nehodu, zastavte a pomôžte. Životy a zdravie iných závisia od vás. V prípade úrazu na trati poskytnite pomoc a oznámte úraz horskej záchrannej službe na čísle 18 300. Každá trasa je rozdelená na úseky, skúste určiť, kde sa nachádzate, uľahčí to prácu záchranárom. Alebo môžete využiť aplikáciu HZS .

9. Upozornenie

Biker jazdí na vlastnú zodpovednosť. Jazda na trati, ako aj vstup do bikeparku sú mimo prevádzkových hodín a bez zakúpenia lístku zakázané. Prevádzkovateľ bikeparku je oprávnený zakázať činnosť osobe, ktorá nedodržiava pravidlá zeleného kódexu.

10. V Bike Parku platia nasledujúce zákazy:

Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli . Zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate, prekážok a informačných tabúľ. Zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby. Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok a používania sklenených nádob. Zákaz fajčiť. Zákaz vstupu s otvoreným ohňom. Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy. Zákaz vstupu chodcov.