Pravidlá ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SKIPARK RK, s.r.o. v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 1. Kto sme:

Sme obchodná spoločnosť SKIPARK RK, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 52 683 621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ružomberok, Oddiel: Sro, vložka číslo: 73177/L.

 1. Kde sa na nás môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov obrátiť:

Telefón: +421 918 640 640
E-mail: gdpr@skipark.sk
Webová stránka: www.skipark.sk

Otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete zasielať písomne na zodpovednú osobu našej spoločnosti, a to:

Pracovník ochrany osobných údajov
Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok

alebo mailom na adresu: gdpr@skipark.sk

 1. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje:

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že spracúvaniu Vašich osobných údajov vždy venujeme najvyššiu možnú pozornosť, predchádzame neoprávneným zásahom do Vášho súkromia a dodržiavame všetky zákonné zásady spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné údaje však potrebuje spracovávať pre účely riadneho poskytovania služieb Vám, našim zákazníkom.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je najmä potreba ich evidencie pri spracovaní zmluvnej dokumentácie a z toho plynúcej účtovnej a daňovej dokumentácie, pri tvorbe databázy zákazníkov, pri evidencii v systéme rezervácií a lístkov / skipasov v informačnom systéme SKI DATA, a to osobne alebo prostredníctvom e-shopu, pri spotrebiteľských súťažiach a pri marketingových akciách, pri organizovaní podujatí a akcií a samozrejme aj pri vybavovaní Vašich podnetov, žiadostí či prípadných reklamácií.

Vaše osobné údaje nie sú predmetom rozhodovania, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaním, vrátane profilovania.

 1. Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje:

Ubezpečujeme Vás, že spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné a realizované našou spoločnosťou v nevyhnutnom rozsahu, kedy právnym základom je plnenie uzavretej zmluvy s Vašou osobou za predpokladu, že spracúvanie nie je vyžadované priamo plnením zákonnej povinnosti zo strany našej spoločnosti. Samozrejme niekedy musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj pre účel oprávneného záujmu našej spoločnosti, a to najmä pri vybavovaní Vašich podnetov, žiadostí, či reklamácií, prípadne aby Vás bolo možné identifikovať súťažiach a akciách s cieľom odovzdať Vám prípadnú výhru. V ostatných prípadoch Vás žiadame o Váš súhlas.

Osobitne si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše osobné údaje v rozsahu bodu 7a) a 7b) sú nevyhnutné pri spracovaní zmluvnej dokumentácie a z toho plynúcej účtovnej a daňovej dokumentácie. Ak komunikácia s Vami prebieha na diaľku, okrem osobných údajov v predchádzajúcej vete je nevyhnutné spracúvať aj Vaše osobné údaje v rozsahu bodu 7c) a 7d). Tieto údaje sú nevyhnutné aj pri vybavovaní Vašich podnetov, žiadostí či prípadných reklamácií. Právny základ je daný článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, kedy je spracúvanie nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností.

Osobitne si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše osobné údaje v rozsahu bodu 7a) až 7d) sú nevyhnutné pri Vašej evidencii v našej databáze klientov a v systéme rezervácií a lístkov / skipasov v informačnom systéme SKI DATA, ktoré nám poskytujete osobne alebo prostredníctvom nákupu cez e-shop. Najneskôr pri prvom prechode cez turniket je zachytený aj Váš osobný údaj v rozsahu bodu 7e). Právny základ je daný článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, kedy je spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy uzavretej s Vašou osobou v rozsahu bodu 7a) až 7d) a článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, kedy je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť v rozsahu bodu 7e).

Konkrétne si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše osobné údaje v rozsahu bodu 7a) až 7d) sú spracúvané aj pri spotrebiteľských súťažiach, pri marketingových akciách, pri organizovaní podujatí a iných akcií. Rozsah spracúvania je závislý od konkrétnej akcie a prípadne type a spôsobu odovzdania výhry/ceny, pričom rozsahu uvedený v predchádzajúcej vete je maximálny a Vaše osobné údaje budú vždy spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu pre daný, konkrétny typ akcie. Právny základ je daný článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, kedy je spracúvanie možné s Vašim súhlasom.

 1. Komu by sa Vaše osobné údaje mohli poskytnúť:

V prvom rade sú to orgány verejnej správy a verejnej moci, oprávnené vykonávať v našej spoločnosti kontroly na základe osobitných predpisov. V druhom rade sú to naši ekonomický, účtovný, daňový a právny poradcovia, výlučne však pre potreby plnenia ich činnosti pre našu spoločnosť. V treťom rade sú to naši obchodný partneri, s ktorými spolupracujeme pri vývoji rezervačných a evidenčných systémov a štatistických systémov a v oblasti propagácie a marketingu. Aktuálny zoznam obchodných partnerov nájdete v závere tohto dokumentu, ako Príloha A.

 1. Sú Vaše osobné údaje chránené, aby sa nedostali do tretej krajiny:

Naša spoločnosť prijala všetky potrebné opatrenia, aby sa Vaše osobné údaje vedome alebo aj nevedome nedostali do tretej krajiny a naša spoločnosť ani nemá v úmysle Vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín.

 1. Aký je rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

a) meno a priezvisko
b) bydlisko
c) e-mailová adresa
d) telefónne číslo
e) fotografia

 1. Akú dlhú dobu budeme spracovávať Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 10 rokov, nakoľko táto doba je stanovená právnymi predpisy pre plnenie povinností na strane našej spoločnosti voči orgánom verejnej moci ako doba maximálna. V prípade, kedy Vaše osobné údaje nie sú nevyhnutné pre plnenie našich zákonných povinností, budeme Vaše osobné údaje uchovávať iba po dobu 5 rokov.

 1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov:

Vážime si Vašu dôveru a ďakujeme Vám za poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytovanie služieb našou spoločnosťou.

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov osobitným písomným súhlasom na konkrétny účel, tento môžete kedykoľvek odvolať. Samozrejme považujeme za potrebné Vás upozorniť na skutočnosť, že ak by ste odvolali Váš súhlas pred naplnením účelu, na ktorý bol poskytnutý, mohlo by dôjsť k prerušeniu poskytovania služby našou spoločnosťou. Odporúčame Vám, obrátiť sa v tomto prípade na naše kontaktné miesta uvedené v bode 2, kde Vám poradíme najvhodnejší spôsob a čas odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť sumár Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kedy máte kedykoľvek právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Informácie, ktoré Vám poskytneme budú minimálne v rozsahu:

 • účel spracúvania osobných údajov
 • právny základ spracúvania osobných údajov
 • kategória spracúvaných osobných údajov
 • identifikácia príjemcov Vašich osobných údajov
 • doba uchovávania Vašich osobných údajov
 • práva na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • práva namietať samotné spracúvanie osobných údajov
 • aktuálne kontaktné údaje úradu oprávneného v danom čase riešiť oblasť ochrany osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania pred úradom oprávneným v danom čase riešiť oblasť ochrany osobných údajov
 • identifikácie zdroja Vašich osobných údajov

Okrem vyššie uvedenej komplexnej informácie máte kedykoľvek právo:

 • na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov
 • na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali alebo sú spracúvané v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak zároveň napadnete ich správnosť alebo naša spoločnosť nepotrebuje naďalej Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie si Vašich nárokov alebo namiesto vymazania osobných údajov žiadate ich obmedzenie
 • namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak si neželáte, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti

Taktiež máte aj nasledovné práva:

 • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti
 • preniesť Vaše osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo strany našej spoločnosti, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým ste priamo dotknutý/dotknutá na svojich zákonných právach
 • namietať proti profilovaniu založenom na ustanoveniach článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR
 • namietať, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu
 • ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje neboli zo strany našej spoločnosti získané priamo od Vás alebo s Vašim súhlasom, máte právo na informáciu, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov

Pre uplatnenia akýchkoľvek Vašich práv sa prosím obráťte na naše kontaktné miesta uvedené v bode 2.

PRÍLOHA A – ZOZNAM OBCHODNÝCH PARTNEROV

NEWTON DATA s.r.o., Úzká 526/2, 431 91 Vejprty, Česká republika pre účel prevádzky e-shopu, prevádzky pokladničných systémov, prevádzky technológie vstupu a kontroly zákazníkov, servisu a testovania informačného systému prevádzky našej spoločnosti – na zmluvnom základe

SCP – PSS, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, ako materská spoločnosť pre účel zisťovania spokojnosti zákazníkov a ponuku služieb – na zmluvnom základe